Zasady Zgłaszania

Warunki zgłaszania dzieł do Nagrody Identitas

Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Identitas (KRS nr 508872).
 2. Nagroda Identitas przyznawana jest corocznie książkom, których pierwsza publikacja nastąpiła między 1 stycznia  a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania nagrody. O przyznaniu nagrody decyduje Jury. Wręczenie nagrody następuje w okresie między styczniem a marcem roku następującego po ocenianym okresie.
 3. Przyznawana jest jedna nagroda główna w zakresie szeroko pojętego piśmiennictwa humanistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem literatury pięknej, prozy, literatury faktu i historii. Nagrodę stanowią: statuetka Nagrody Identitas oraz kwota określona corocznie przez zarząd Fundacji.
 4. Jury może przyznać do trzech nagród specjalnych, w tym jedną za dzieło na nośniku innym niż tradycyjny druk. Nagrody specjalne stanowią: dyplomy Nagrody Identitas oraz kwota określona corocznie przez zarząd Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji ogłasza kwoty dla nagród głównych najdalej na 60 dni przed datą wręczenia Nagrody. Kwoty dla poszczególnych nagród określa zarząd Fundacji na podstawie wniosku  Jury.
 6. Jury może odstąpić od przyznania nagród specjalnych.

Zgłoszenia

 1.  Dzieła mogą zgłaszać działające na terenie RP wydawnictwa, piszący w języku polskim autorzy, profesorowie nauk humanistycznych, redaktorzy naczelni czasopism naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych, organizacje pozarządowe działające w sferze kultury oraz zarząd Fundacji.
 2. Zgłaszać można jedynie oryginalne prace opublikowane w języku polskim przez autorów żyjących. Prace zbiorowe oraz wznowienia, także poszerzone,  nie będą rozpatrywane.
 3. Do konkursu nie mogą być zgłoszone dzieła pracowników Fundacji, członków Jury i członków zarządu Fundacji. Ograniczenia te obowiązują także przez okres 2 lat od daty ustania pełnienia funkcji wymienionych wyżej osób.
 4. Po zgłoszeniu dzieła nie można go wycofać.
 5. Termin zgłaszania dzieł w tegorocznej edycji Nagrody Identitas ogłasza co roku Fundacja na swoich stronach www i w komunikacie prasowym (przy rozpatrywaniu terminowości zgłoszenia  decyduje data stempla pocztowego). Fundacja nie odpowiada za zgłoszenia, które nie wpłyną w terminie  z przyczyn niezależnych od Fundacji. Rekomendujemy wysyłkę pocztą poleconą.
 6. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Zgłoszenia winny być kierowane na adres: Fundacja Identitas, Dembego 3a/9, 02-796 Warszawa z dopiskiem „ZGŁOSZENIE DO NAGRODY IDENTITAS”.
 8. Zgłoszenie powinno zawierać trzy egzemplarze dzieła, imię i nazwisko autora, tytuł, wydawcę, rok wydania oraz dane kontaktowe i podpis zgłaszającego.
 9. Na związane ze zgłoszeniem pytania odpowiadamy drogą mailową (nasz email to: biuro@identitas.pl.)

Przebieg konkursu

 1. Etap pierwszy

Najpóźniej na dwa tygodnie przed datą przyznania nagród ogłaszane są nominacje, których nie może być więcej niż siedem. Każdy członek Jury ma prawo nominowania do pięciu pozycji spośród prawidłowo zgłoszonych dzieł. W wypadku równej liczby głosów decyzję podejmuje Przewodniczący Jury.

 1. Etap drugi

Zwycięzca konkursu zostaje wybrany zwykłą większością głosów członków Jury. W przypadku równego rozkładu głosów przeważa głos Przewodniczącego.

Jury podejmuje i przekazuje zarządowi Fundacji decyzję o przyznanych nagrodach na dzień przed uroczystością wręczenia Nagrody Identitas.

Kalendarz nominacji i wręczenia Nagrody Identitas ustala zarząd Fundacji po konsultacji ze współprzewodniczącymi Jury. Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania całkowitej tajemnicy, co do nominacji i laureatów nagród aż do momentu ich publicznego ogłoszenia.

Uroczystość wręczenia Nagrody Identitas

 1. Miejsce, termin oraz przebieg uroczystości jest ustalany przez zarząd Fundacji po konsultacji z Jury.
 2. Zarząd Fundacji ma obowiązek poinformować Jury oraz nominowanych o terminie, miejscu oraz przebiegu uroczystości, nie później niż 14 dni przed wybraną datą uroczystości.

Cele Nagrody Identitas

Niezależnie od szybko postępujących zmian cywilizacyjnych w Europie, wciąż pierwszorzędną rolę w dyskusjach liderów opinii odgrywają literatura i  piśmiennictwo historyczne. Uważamy, że polski głos w debacie kulturowej, cywilizacyjnej, historycznej, jak również szerzej, w debacie światopoglądowej, w której doświadczenia poszczególnych państw i narodów odgrywają bardzo istotną rolę, nie jest dziś wystarczająco słyszalny. W tym samym czasie na bardzo wysokim poziomie – naukowym, organizacyjnym, finansowym i medialnym – realizowana jest aktywność w obszarze polityki historycznej kilku dużych, „historycznych” narodów europejskich. Nasz udział w tym obszarze jest dużo skromniejszy niż predestynowały go do tego polska kultura i historia, wcześniejsze i obecne dokonania w obszarze humanistyki i miejsce Polski w Europie. Niedostatek ten jest szczególnie widoczny na tle rozmachu promocji intelektualnej dużych państw europejskich. Wielka część współczesnych prac polskich autorów nie jest twórczością hermetyczną. Zasługują one na więcej uwagi i wsparcia, tak ze strony powołanych do tego instytucji publicznych, jak i ze strony przedsięwzięć finansowanych prywatnie, tak ważnych w wielu „starych” krajach Europy, a tak wciąż nielicznych w Polsce.

Po zawirowaniach historycznych ostatnich stu lat Polska potrzebuje refleksji na temat tożsamości. Tożsamości narodowej, kulturowej, etnicznej, grupowej, lokalnej, czy indywidualnej; refleksji na temat jej ewolucji w coraz bardziej zróżnicowanych przejawach. Literatura i piśmiennictwo historyczne w oczywisty sposób na tę refleksję wpływają. Głębokość i jakość tego wpływu będą miały wielkie znaczenie dla kształtowania świadomości i doceniania wagi tożsamości, a refleksja nad nią wydaje się być istotnym warunkiem dla ukształtowania poglądów na zmiany społeczne i procesy integracyjne zachodzące na Kontynencie.

Bez wątpienia wyzwaniem dla Jury jest różnorodność kryteriów, jak należy stosować do oceny dzieł literackich i historycznych. Jeśli chodzi o dzieła historyczne nie przewiduje się żadnych ograniczeń jeśli chodzi o epoki historyczne, regiony geograficzne, czy poszczególne obszary badań.  Będą brane pod uwagę zarówno prace naukowe, jak i popularno-naukowe oraz eseje. Ich jakość oceniana będzie według takich zasad, jak:

– obiektywny poziom naukowy dzieła,

– wartość edukacyjna,

– wpływ na bieżącą dyskusję publiczną,

– realizowanie celów ważnych z punktu widzenia kształtowania opinii publicznej w Polsce i za granicą w kwestiach kluczowych dla polskich racji,

– wzmacnianie i pobudzanie refleksji i dyskusji w pojmowaniu i definiowaniu tożsamości – narodowej, kulturowej, grupowej, etnicznej, czy lokalnej – w oparciu o historycznie zbadane i opisane wydarzenia, zjawiska i dylematy.

Cele Nagrody Identitas w obszarze humanistyki i literatury pięknej wymagają, rzecz jasna, zastosowania innego rodzaju kryteriów i w wielu obszarach odmiennej refleksji.

Odnosząc się do badania okresów literackich, zachodzących między nimi ciągłości oraz związków między fenomenami poszczególnych okresów Włodzimierz Bolecki stwierdził między innymi, że „nie możemy sobie pozwolić, tak jak badacze w naukach ścisłych i eksperymentalnych, żeby „zresetować” wszystko, co było do tej pory i pójść w zupełnie innym kierunku, ponieważ nasze myślenie, my sami, nasze kategorie, nasza umiejętność stawiania pytań i dostrzegania zjawisk, którymi chcemy się zajmować, są wynikiem historii. Dlatego ciągłość jest czymś, z czym musimy obchodzić się z niezwykłą troską, po prostu powinniśmy ją pielęgnować. To wcale nie oznacza, że jesteśmy zobligowani do zajmowania się tymi samymi tematami, stosowania tych samych sposobów opisu i przyjmowania analogicznych modeli rozumienia, jak nasi poprzednicy. Wręcz przeciwnie, w nauce liczy się tylko to, co oryginalne i nowe, ale żeby coś okazało się oryginalne, musi wcześniej wyraźnie zaznaczyć swoją odrębność od tego, co było wcześniej”. 

Wydaje się nam, że ciągłość kulturowa, tak poważnie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej zachwiana, także wymaga troski. Literatura jest jednym z najważniejszych, najbardziej zróżnicowanych i wysublimowanych fundamentów tej ciągłości, nawet jeśli już nie jest najbardziej masowym. Jednocześnie prace z obszaru szeroko rozumianej humanistyki, począwszy od literatury pięknej, a skończywszy na literaturze faktu i reportażu bywają często nośnikami nowości, oryginalności tak w trendach literackich, jak i szerzej, w opisie pojmowania rzeczywistości i zachodzących w niej zmian.

Zróżnicowanie światopoglądowe nowych dzieł w obszarze humanistyki i literatury pięknej wspomaga w stały, nierzadko daleki od uproszczeń sposób debatę w ważnych kwestiach życia publicznego, a także dotyka najtrudniejszych dylematów w życiu jednostek. Podobnie jak prace historyczne, dzieła z obszaru humanistyki i literatury pięknej mogą wywierać duży wpływ na refleksję o tożsamości, począwszy od indywidualnej, a na kulturowej i narodowej skończywszy.

Kryteria oceny zgłoszonych dzieł sprowadzają się do kilku głównych zasad:

– poziom literacki dzieła,

– waga, oryginalność lub innowacyjność tematyki lub formy,

– wpływ na bieżącą dyskusję publiczną,

– wzmacnianie i pobudzanie refleksji i dyskusji w pojmowaniu i definiowaniu tożsamości.