REGULAMIN JURY NAGRODY IDENTITAS

ROZDZIAŁ I – WYBÓR I LICZEBNOŚĆ
 
1.1 Członków Jury powołuje prezes Fundacji na podstawie propozycji aktualnego Jury.
1.2 Jury będzie składać się z minimalnie 3, a maksymalnie  9 osób.  

 
ROZDZIAŁ II – KADENCJA, ZMIANY SKŁADU JURY
 
2.1 Członek Jury pełni swą funkcję przez okres maksymalnie 6 lat.
2.2 Członek Jury nie może zostać powołany do składu Jury po 6-letnim okresie członkostwa. Po przerwie nie krótszej niż 12 miesięcy może być powołany ponownie.
2.3 Członek Jury może zostać odwołany, jeśli nie dopełni swoich obowiązków albo naruszy regulamin Nagrody i Jury lub Statut Fundacji. Odwołanie obowiązuje, gdy głosuje za nim nie mniej niż połowa członków Jury oraz – jednocześnie – zgadza się na nie prezes Fundacji. Wniosek o odwołanie może złożyć Członek Jury lub Członek Zarządu Fundacji.
2.4 Członkostwo w Jury ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Jury, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci.
 
 
ROZDZIAŁ III – PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW JURY
 
3.1 Członkowie Jury dokładają najwyższych starań do profesjonalnego przygotowania nominacji i wyboru laureatów.
3.2 Kalendarz nominacji i wręczenia Nagrody ustala Zarząd Fundacji po konsultacji z Przewodniczącym Jury. Jury nominuje 6 dzieł do nagrody nie później niż na dwa tygodnie przed jej wręczeniem. Nominacje odbywają się na podstawie zgłoszonych tytułów. Członkowie Jury mogą przesyłać do Sekretarza Fundacji kandydatury swoich nominowanych za pośrednictwem poczty – listem poleconym i poczty elektronicznej.
3.3 W każdej edycji Nagrody odbywa się jedno posiedzenie Jury. Członkowie spotykają się dzień przed wręczeniem nagród, kiedy to podejmują decyzję, który/którzy z nominowanych zostanie/zostaną nagrodzony/nagrodzeni. Jury zostaje zawiadomione o posiedzeniu na co najmniej 10 dni przed jego datą.
3.4 Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania całkowitej tajemnicy co do nominacji i laureatów Nagród aż do momentu ich ogłoszenia.
3.5 Członek Jury nie biorący udziału w posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia na piśmie swoich propozycji stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia przewodniczącemu Jury.
3.6 Dzieła autorstwa aktualnych Członków Jury nie mogą brać udziału w konkursie w okresie ich kadencji.
3.7 Członkowie Jury będą przedstawieni w materiałach dotyczących nagrody, w tym na stronach Fundacji i jej partnerów, w materiałach prasowych informujących o Nagrodzie i wybranych materiałach prasowych bezpośrednio dotyczących nagrody. Wszelkie opisy i zdjęcia członków użyte w ww. materiałach Jury będą wymagały ich zgody. Członkowie Jury mają prawo do zamieszczenia przez Sekretarza Fundacji ich cytatów, rekomendacji i opinii w ww. materiałach, szczególnie na stronach internetowych i raporcie rocznym Fundacji. Częstotliwość i format tych materiałów będzie każdorazowo uzgodniony z Sekretarzem.
3.8 Obok konkursu Nagrody Identitas jury może raz do roku przyznać Nagrodę Specjalną Identitas osobie ze świata literatury, kultury, nauki i sfery debaty publicznej. Jej przyznanie odbywa się bez konkursu.
 
 
ROZDZIAŁ IV – POSIEDZENIE i GŁOSOWANIE JURY
 
4.1 Na posiedzeniu winni być obecni wszyscy członkowie Jury. W przypadku nieobecności jednego z członków, decyzję podejmują pozostali. Członek Jury, który z przyczyn obiektywnych nie może wziąć udziału w posiedzeniu, przesyła swój głos z ewentualnym do niego komentarzem do sekretarza Fundacji drogą mailową na 2 dni przed posiedzeniem albo listem poleconym najdalej na 14 przed posiedzeniem.
4.2  Sekretarz Fundacji przyjmuje rolę sekretarza Jury, a jej prezes bierze udział w posiedzeniu Jury ze zwykłym prawem głosu.
4.3  Zwycięzca i wyróżnieni zostają wybrani zwykłą większością głosów.
4.4 W przypadku równego rozkładu głosów przeważa głos Przewodniczącego Jury.
4.5 W głosowaniu nad listami nominacji, gdzie może dojść do wyboru maksymalnie sześciu nominowanych dzieł,  każdy członek Jury oddaje jeden głos. W wypadku równego rozkładu głosów przeważa głos Przewodniczącego. Przewodniczący może zarządzić głosowania częściowe celem wyłonienia szóstki nominowanych.