Regulamin Jury

JURY

ROZDZIAŁ I – WYBÓR I LICZEBNOŚĆ

1.1 Członków Jury powołuje Prezes Fundacji.

1.2 Jury będzie składać się z minimalnie 4, a maksymalnie  9 osób.

1.3 Przewodniczącego Jury wybiera w pierwszym roku Prezes Fundacji, a w kolejnych kadencjach członkowie Jury danej edycji Nagrody.

ROZDZIAŁ II – KADENCJA, ZMIANY SKŁADU JURY

2.1 Członek Jury pełni swą funkcję przez okres maksymalnie 3 lat.

2.2 Członek Jury nie może zostać powołany do składu Jury po 6-letnim okresie członkostwa. Po przerwie nie krótszej niż 2 lata może być powołany ponownie.

2.3 Członek Jury może zostać odwołany, jeśli nie dopełni swoich obowiązków, albo naruszy regulamin Nagrody i Jury lub Statut Fundacji. Odwołanie obowiązuje, gdy głosuje za nim nie mniej niż połowa członków Jury oraz – jednocześnie – zgadza się na nie prezes Fundacji. Wniosek o odwołanie może złożyć Członek Jury lub Członek Zarządu Fundacji.

2.4 Członkostwo w Jury ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Jury, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci.

ROZDZIAŁ III – PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW JURY

3.1 Członkowie Jury dokładają najwyższych starań do profesjonalnego przygotowania nominacji i wyboru laureatów.

3.2 Kalendarz nominacji i wręczenia Nagrody ustala Zarząd Fundacji po konsultacji z Przewodniczącym Jury. Jury nominuje 7 dzieł do nagrody, nie później niż na dwa tygodnie przed jej wręczeniem. Nominacje odbywają się na podstawie zgłoszonych tytułów. Członkowie Jury mogą przesyłać do Sekretarza Fundacji swoich nominowanych za pośrednictwem poczty – listem poleconym i poczty elektronicznej.

3.3 W każdej edycji Nagrody odbywa się jedno posiedzenie Jury. Członkowie spotykają się dzień przed wręczeniem nagród, kiedy to podejmują decyzję, który/którzy z nominowanych zostanie/zostaną nagrodzony/nagrodzeni. Jury zostaje zawiadomione o posiedzeniu na co najmniej miesiąc przed jego datą.

3.4 Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania całkowitej tajemnicy co do nominacji i laureatów Nagród aż do momentu ich publicznego ogłoszenia.

3.5 Członek Jury nie biorący udziału w posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia na piśmie swoich propozycji stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia współprzewodniczącemu Jury.

3.6 Dzieła autorstwa aktualnych Członków Jury nie mogą brać udziału w konkursie w okresie ich kadencji.

3.7 Członkowie Jury będą przedstawieni w materiałach dotyczących nagrody, w tym na stronach Fundacji i jej partnerów, w materiałach prasowych informujących o Nagrodzie i wybranych materiałach prasowych bezpośrednio dotyczących nagrody. Wszelkie opisy i zdjęcia członków użyte w ww. materiałach Jury będą wymagały ich zgody. Członkowie Jury mają prawo do zamieszczenia przez Sekretarza Fundacji ich cytatów, rekomendacji i opinii w ww. materiałach, szczególnie na stronach internetowych i raporcie rocznym Fundacji. Częstotliwość i format tych materiałów będzie każdorazowo uzgodniony z Sekretarzem.

ROZDZIAŁ IV – POSIEDZENIE i GŁOSOWANIE JURY

4.1 Na posiedzeniu winni być obecni wszyscy członkowie Jury. W przypadku nieobecności jednego z członków, decyzję podejmują pozostali. Członek Jury, który z przyczyn obiektywnych nie może wziąć udziału w posiedzeniu przesyła swój głos z ewentualnym do niego komentarzem do sekretarza Fundacji droga mailową na 2 dni przed posiedzeniem albo listem poleconym najdalej na 14 przed posiedzeniem.

4.2  Sekretarz Fundacji przyjmuje rolę sekretarza Jury, a prezes bierze udział w posiedzeniu Jury bez prawa głosu.

4.3  Zwycięzca zostaje wybrany zwykłą większością głosów.

4.4 W przypadku równego rozkładu głosów przeważa głos Przewodniczącego Jury.

4.5 W głosowaniu nad listami nominacji, gdzie może dojść do wyboru  maksymalnie siedmiu nominowanych dzieł,  każdy członek Jury oddaje jeden głos. W wypadku równego rozkładu głosów przeważa głos Przewodniczącego.