Regulamin Nagrody Specjalnej Identitas 

I Warunki zgłaszania kandydatur

Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Identitas (KRS nr 508872).
2. Nagroda  Specjalna Identitas  przyznawana jest twórcom i osobom aktywnym w szeroko rozumianej debacie kulturalnej i publicznej w Polsce poświęconej kwestii tożsamości. 

 O przyznaniu Nagrody zdecyduje jury Nagrody Identitas.
3. Nagrodę Specjalną Identitas stanowi statuetka Identitas. W poszczególnych edycjach Nagrody zarząd Fundacji decydować będzie o uzupełnieniu jej o gratyfikację finansową.

Zgłoszenia

1. Kandydatury mogą zgłaszać pracownicy naukowi uczelni, redaktorzy czasopism, portali kulturalnych oraz programów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych, organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, jurorzy oraz zarząd Fundacji.  
2. Do konkursu nie mogą być zgłoszeni pracownicy Fundacji i członkowie jury.
3. Termin zgłaszania autorów do corocznych edycji Nagrody Specjalnej Identitas upływa 16 października roku, którego dotyczy dana edycja. 
4. Fundacja nie odpowiada za zgłoszenia, które nie wpłyną w terminie z przyczyn niezależnych od Fundacji. Rekomendujemy wysyłkę zgłoszeń na adres email Fundacji biuro@identitas.pl.

5. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przebieg edycji i przyznanie Nagrody

1. Każdy członek jury ma prawo zaproponowania do pięciu autorów spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur.
2. Członkowie jury są zobowiązani do zachowania całkowitej tajemnicy co do wszystkich szczegółów dotyczących procesu zgłaszania, wyboru kandydatur i przyznania Nagrody.

3. Jury dyskutuje na każdą ze zgłoszonych kandydatur ustalając w pierwszej kolejności krótką listę, a następnie głosuje nad przyznaniem Nagrody Specjalnej Identitas jednemu z kandydatów z tej listy.

4. Podczas głosowania stosowane są zasady opublikowanego na stronie Fundacji Regulaminu Jury Nagrody.

5. Ogłoszenie decyzji o przyznaniu Nagrody Specjalnej Identitas nastąpi nie wcześniej niż 20 października i nie później niż 30 grudnia roku, którego dotyczy dana edycja.

Kryteria wyboru laureata

Nagroda Specjalna Identitas została stworzona by wyróżniać ludzi, którzy w polskiej debacie publicznej lub w działalności kulturalnej i publicznej podejmują krytycznie kwestie trwania, zachowywania, konstruowania lub demontażu tożsamości zbiorowych we współczesnym świecie.

Nasze tożsamości zbiorowe rozwinęły się przede wszystkim dzięki oparciu na fundamencie kultury europejskiej, innymi słowy, kultury Zachodu, w szerokim tego słowa znaczeniu. Wyjątkowe jej cechy i wytworzona dzięki nim siła napędowa pchnęły Zachód ku cywilizacji, ale także ku ekspansji. Moc tę – na ile ona jeszcze istnieje? – Rémi Brague nazywa „rzymską”.

W ocenie tego wybitnego myśliciela społeczeństwo projektowane przez współczesnych filozofów stało się rzeczywistością, a obecność jego mocnych stron — technologia czyniąca życie wygodniejszym i dłuższym, większa sprawiedliwość w życiu społecznym — jest bezsporna; jednak podobnie ma się rzecz z jego wadami.
„Czy społeczeństwa kształtowane przez marsz postępu są w stanie nieść życie do przodu w najbardziej podstawowym sensie? Czy chcą i czy powinny trwać?” – pyta Brague.

Zagadnienie tożsamości, zarówno indywidualnej, jak zbiorowej, znalazło się w centrum debaty. Coraz częściej przy tym podejmowane są wysiłki konstruowania nowych tożsamości, często stojące w sprzeczności z zasadniczymi elementami naszej tożsamości zbiorowej. 

Chcielibyśmy wspierać kompetentne, interesujące, odważne formy wypowiedzi i działalności dotyczących tych procesów i wyzwań.