Regulamin Nagrody Identitas 2024

Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Identitas (KRS nr 508872).
 2. Nagroda Identitas w roku 2024 przyznana zostanie polskim autorom, którzy do 31 grudnia 2023 roku nie przekroczyli 41 roku życia i opublikowali w ciągu ostatnich 5 lat ( w języku polskim jako oryginalnym) co najmniej jedno dzieło literackie przekraczające 100 stron znormalizowanego tekstu (20 stron w wypadku poezji).
 3. O przyznaniu Nagrody zdecyduje jury Nagrody Identitas.
 4. Na nagrodę Identitas (Nagroda Główna) składają się:
 • nominacja do udziału w warsztatach twórczych dla maksymalnie sześciu osób (dalej: “Warsztaty”)
 • Nagroda Identitas 2024: statuetka projektu studia NoArt i nagroda finansowa, przyznawana jednej osobie. Budżet nagrody może osiągnąć sumę maks. 30 000 zł.
 1. Jury może przyznać do dwóch Wyróżnień Identitas.

Zgłoszenia

 1. Dzieła kandydujące do nagrody mogą zgłaszać działające na terenie RP wydawnictwa, piszący w języku polskim autorzy, pracownicy naukowi uczelni, redaktorzy naczelni czasopism i programów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych, organizacje pozarządowe działające w sferze kultury oraz zarząd i Jury Fundacji. Autorzy mogą zgłaszać kandydatury swoich już opublikowanych dzieł. Każde zgłoszenie winno zawierać pisemną, szczegółową zgodę zgłaszanego autora na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przez Fundację i jej partnerów edycji Nagrody i naboru kandydatów oraz na użycie jego/jej imienia i nazwiska oraz fotografii (wizerunku) w działaniach Fundacji związanych z akcją informacyjną dotyczącą tegorocznej edycji.
 2. Do konkursu nie mogą być zgłoszone dzieła pracowników Fundacji, aktualnych członków jury oraz członków zarządu Fundacji.
 3. Termin zgłaszania autorów do tegorocznej edycji Nagrody Identitas upływa 19 kwietnia 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 4. Fundacja nie odpowiada za zgłoszenia, które nie wpłyną w terminie z przyczyn niezależnych od Fundacji. Rekomendujemy wysyłkę pocztą poleconą.
 5. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Zgłoszenia winny być kierowane wyłącznie na adres: Fundacja Identitas, Krzysztof Wende, ul. Belgradzka 8/29, 02-793 Warszawa, z dopiskiem „ZGŁOSZENIE DO NAGRODY IDENTITAS”. W razie problemów z przesyłką, prosimy o kontakt na adres email fundacji (biuro@identitas.pl).
 7. Zgłoszenie powinno zawierać dwa egzemplarze dzieła zgłaszanego autora, imię i nazwisko autora, tytuł/y jego prac/y, rok wydania, opcjonalnie także opinię wspierającą zgłoszenie ze strony recenzenta, naukowca, krytyka, twórcy z obszaru humanistyki albo wydawcy oraz dane kontaktowe i podpisy zgłaszających, a także wymienione w punkcie 1. powyżej zgodę i zobowiązanie autora.
 8. Na związane ze zgłoszeniem pytania odpowiadamy drogą mailową (biuro@identitas.pl).

Przebieg konkursu

 1. Najpóźniej 7 marca 2024 r. Fundacja rozpocznie akcję informacyjną dotyczącą sposobu i warunków zgłaszania, charakteru nagrody i kolejnych etapów konkursu, w tym o terminie zgłaszania autorów do tegorocznej edycji Nagrody Identitas.
 2. Każdy członek jury ma prawo zaproponowania do pięciu autorów spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur.
 3. Jury wybiera i ogłasza sześć nominacji do Nagrody: ich autorzy zostają zaklasyfikowani do Warsztatów. Jury ogłosi decyzję o nominacjach najdalej do 30 lipca br. W ustalonym przez zarząd Fundacji terminie jury ogłasza również laureata/ów Nagrody Identitas 2024 i informuje o wysokości nagrody finansowej.
 4. Wysokość sum nagród ustala zarząd Fundacji na wniosek jury.
 5. W wypadku rezygnacji którejkolwiek osób nagrodzonych udziałem w Warsztatach, jury zaproponuje udział w nich autorowi, który w głosowaniu zajął najwyższe poza szóstką ogłoszonych kwalifikacji miejsce.
 6. Członkowie jury są zobowiązani do zachowania całkowitej tajemnicy w kwestii trybu dokonywania wyboru kandydatur i przyznawania nagród.

Warsztaty i Uroczystość wręczenia Nagrody Identitas 2024

 1. Trwające od 7 do 9 dni Warsztaty odbędą się w dniach 29.09 – 6.10.2024 w ośrodku na arktycznej wyspie Uloya.
 2. Zarząd Fundacji ma obowiązek poinformować zakwalifikowanych autorów o szczegółach przejazdu i udziału w Warsztatach nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów. Zarząd ma prawo zmienić termin i miejsce Warsztatów, zobowiązuje się jednak do poinformowania o takim fakcie uczestników na co najmniej 10 dni przed planowaną datą.
 3. Ogłoszenie decyzji o przyznaniu Nagrody nastąpi nie wcześniej niż 28.09.2024 i nie później niż 15.10.2024.

Kryteria oceny zgłoszonych dzieł sprowadzają się do kilku głównych zasad. Jury ocenia poziom literacki dzieła – jego inwencję, nowatorstwo, odwagę i mistrzostwo w operowaniu słowem. Równie istotne jest jednak dla nas kryterium tematyczne: jury szczególnie interesują utwory i autorzy, którzy podejmują krytycznie kwestie trwania, zachowywania, konstruowania lub demontażu tożsamości zbiorowych we współczesnym świecie.

Nasze tożsamości zbiorowe rozwinęły się przede wszystkim dzięki oparciu na fundamencie kultury europejskiej, innymi słowy – kultury Zachodu, w szerokim tego słowa znaczeniu. Wyjątkowe jej cechy i wytworzona dzięki nim siła napędowa pchnęły Zachód ku cywilizacji, ale także ku ekspansji. Moc tę – na ile ona jeszcze istnieje? – Rémi Brague nazywa „rzymską”.

W ocenie tego wybitnego myśliciela społeczeństwo projektowane przez współczesnych filozofów stało się rzeczywistością, a obecność jego mocnych stron — technologia czyniąca życie wygodniejszym i dłuższym, większa sprawiedliwość w życiu społecznym — jest bezsporna; jednak podobnie ma się rzecz z jego wadami.
“Czy społeczeństwa, które kształtuje marsz postępu, są w stanie nieść życie do przodu w najbardziej podstawowym sensie? Czy chcą i czy powinny trwać?” – pyta Brague.
Zagadnienie tożsamości, zarówno indywidualnej, jak zbiorowej, znalazło się w centrum debaty. Coraz częściej przy tym podejmowane są wysiłki konstruowania nowych tożsamości, często stojące w sprzeczności z zasadniczymi elementami naszej tożsamości zbiorowej. Chcielibyśmy wspierać kompetentne i interesujące wypowiedzi o tych procesach i wyzwaniach.

Jednym z zagadnień podejmowanych podczas tegorocznych warsztatów będzie problem bezpieczeństwa.

Dzisiaj wydaje się ono być zagadnieniem dla ekspertów i analityków, czasem dla dziennikarzy, lecz bardzo rzadko staje się ono tematem w tekstach literackich. Wynikać to może z tego, że dla wielu, również tych bardziej uważnych osób, wnikliwych, rzucających okiem ku horyzontowi, myślenie o bezpieczeństwie najczęściej sprowadzane jest do aspektów militarnych, politycznych czy ekonomicznych. W konsekwencji młode pokolenie pisarek i pisarzy tworzących najważniejsze narracje kulturowe dzisiejszej Polski – ludzie, którzy nie doświadczyli osobiście sowieckiej obecności w PRL, stanu wojennego i rozmaitych form zniewolenia – rzadko poświęcają kwestii bezpieczeństwa swój czas i uwagę. A jeśli pojawia się ona w tekstach literackich, opowiadana jest zwykle od strony stanu opieki medycznej, braku oszczędności wśród młodych, zmieniającego się klimatu, prekariatu i wynikających z tego czy to problemu bezdomności, czy to ograniczenia w dostępie do podstawowych usług publicznych.

Nasze otoczenie się szybko zmienia. Od 2022 roku w Ukrainie, niedaleko Polski, trwa wojna. Warto, aby w prozie, w poezji, w reportażach czy w esejach, zaczęły pojawiać się nowe twarze bezpieczeństwa.

Wokół pojęcia szeroko pojmowanego bezpieczeństwa zbudowana będzie jedna z czterech sesji warsztatowych. Nominowana szóstka autorów zostanie poproszona o napisanie krótkich tekstów przedstawiających ich perspektywę bezpieczeństwa, które Fundacja opublikuje w raporcie lub w formie tomiku tekstów zebranych.