Regulamin nagrody

Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu Nagrody Identitas jest Fundacja Identitas.
 2. Nagroda Identitas przyznawana jest corocznie książkom, których pierwsza publikacja nastąpiła między 1 stycznia  a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania nagrody. O przyznaniu nagrody decyduje Jury. Wręczenie nagrody następuje w okresie między styczniem a marcem roku następującego po ocenianym okresie.
 3. Przyznawana jest jedna Nagroda Główna w dziedzinie piśmiennictwa humanistycznego ze szczególnym uwzględnieniem literatury pięknej, prozy, literatury faktu oraz piśmiennictwa historycznego. Nagrodę główną stanowią statuetka Nagrody Identitas oraz kwota określona corocznie przez zarząd Fundacji.
 4. Jury może przyznać do trzech nagród specjalnych, w tym jedną za dzieło na nośniku innym niż tradycyjny druk. Nagrody specjalne stanowią dyplomy Nagrody Identitas oraz kwota określona corocznie przez zarząd Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji ogłasza kwotę Nagrody Głównej najdalej na 60 dni przed wręczeniem Nagrody.
 6. Jury może odstąpić od przyznawania nagród specjalnych.

Zgłoszenia

 1. Dzieła mogą zgłaszać działające na terenie RP wydawnictwa, piszący w języku polskim autorzy, profesorowie nauk humanistycznych, redaktorzy naczelni czasopism naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych, organizacje pozarządowe działające w sferze kultury oraz zarząd Fundacji.
 2. Zgłaszać można jedynie oryginalne prace opublikowane w języku polskim przez autorów żyjących. Prace zbiorowe oraz wznowienia, także poszerzone,  nie będą rozpatrywane.
 3. Do konkursu nie mogą być zgłoszone dzieła pracowników Fundacji, członków Jury i członków zarządu Fundacji. Ograniczenia te obowiązują także przez okres 2 lat od daty ustania pełnienia funkcji wymienionych wyżej osób.
 4. Po zgłoszeniu dzieła nie można go wycofać.
 5. Termin zgłaszania dzieł w tegorocznej edycji Nagrody Identitas ogłasza co roku Fundacja na swoich stronach www i w komunikacie prasowym (przy rozpatrywaniu terminowości zgłoszenia  decyduje data stempla pocztowego). Fundacja nie odpowiada za zgłoszenia, które nie wpłyną w terminie  z przyczyn niezależnych od Fundacji. Rekomendujemy wysyłkę pocztą poleconą.
 6. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Zgłoszenia winny być kierowane na adres: Fundacja Identitas, Dembego 3a/9, 02-796 Warszawa z dopiskiem „ZGŁOSZENIE DO NAGRODY IDENTITAS”.
 8. Zgłoszenie powinno zawierać trzy egzemplarze dzieła, imię i nazwisko autora, tytuł, wydawcę, rok wydania oraz dane kontaktowe i podpis zgłaszającego.
 9. Na związane ze zgłoszeniem pytania odpowiadamy drogą mailową (nasz email to: biuro@identitas.pl.)

Przebieg konkursu

 1. Etap pierwszy
Najpóźniej na dwa tygodnie przed datą przyznania nagród ogłaszane są nominacje, których nie może być więcej niż siedem.
 Każdy członek Jury ma prawo nominowania do pięciu pozycji spośród prawidłowo zgłoszonych dzieł. W wypadku równej liczby głosów decyzję podejmuje Przewodniczący.
 2. Etap drugi
Zwycięzca konkursu zostaje wybrany zwykłą większością głosów członków Jury. W przypadku równego rozkładu głosów przeważa głos Przewodniczącego.

Jury podejmuje i przekazuje zarządowi Fundacji decyzję o przyznanych nagrodach na dzień przed uroczystością wręczenia Nagrody Identitas.

Kalendarz nominacji i wręczenia Nagrody Identitas ustala zarząd Fundacji po konsultacji z Jury. Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania całkowitej tajemnicy, co do nominacji i laureatów nagród aż do momentu ich publicznego ogłoszenia.

Jury

 1. Wybór i liczebność

1.1.   Członków Jury powołuje prezes Fundacji.

1.2.   Jury będzie składać się z minimalnie 4, a maksymalnie z 9 osób. Zarząd Fundacji zaproponuje objęcie stanowiska Przewodniczącego jednemu z członków Jury.

1.3.   Przewodniczących Jury wybiera w pierwszym roku prezes Fundacji, a w kolejnych kadencjach członkowie Jury danej edycji Nagrody Identitas.

 1. Kadencja, zmiany składu Jury

2.1.   Członek Jury pełni swą funkcję przez okres maksymalnie 3 lat.

2.2.   Członek Jury nie może zostać powołany do składu Jury po 6-letnim okresie członkostwa. Po przerwie nie krótszej niż 2 lata może być powołany ponownie.

2.3.   Członek Jury może zostać odwołany, jeśli nie dopełni swoich obowiązków, albo naruszy regulamin Nagrody Identitas lub statut Fundacji. Odwołanie obowiązuje, gdy głosuje za jego przyjęciem nie mniej niż połowa członków Jury oraz – jednocześnie – zgadza się na nie prezes Fundacji. Wniosek o odwołanie może złożyć członek Jury lub członek zarządu Fundacji.

2.4.   Członkostwo w Jury ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez członka Jury, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci.

 1. Prawa i obowiązki członków Jury

3.1.   Kalendarz nominacji i wręczenia Nagrody Identitas ustala zarząd Fundacji po konsultacji ze współprzewodniczącymi Jury. Jury nominuje nie więcej niż 7 dzieł do nagrody, nie później niż na dwa tygodnie przed jej wręczeniem. Nominacje odbywają się na podstawie zgłoszonych tytułów. Członkowie Jury mogą przesyłać sekretarzowi Fundacji swoje nominacje za pośrednictwem poczty – listem poleconym lub pocztą elektroniczną.

3.2.   W każdej edycji Nagrody Identitas odbywa się jedno posiedzenie Jury. Członkowie spotykają się dzień przed wręczeniem nagród, kiedy to podejmują decyzję, który/którzy z nominowanych zostanie/zostaną nagrodzony/nagrodzeni. Jury zostaje zawiadomione o posiedzeniu co najmniej miesiąc przed jego datą.

3.3.   Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania całkowitej tajemnicy co do nominacji i laureatów nagród aż do momentu ich publicznego ogłoszenia.

3.4.   Członek Jury nie biorący udziału w posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia na piśmie swoich propozycji Przewodniczącemu Jury.

3.5.   Dzieła autorstwa aktualnych członków Jury nie mogą brać udziału w konkursie w okresie ich kadencji.

3.6.   Członkowie Jury będą przedstawieni w materiałach dotyczących Nagrody Identitas, w tym na stronach Fundacji i jej partnerów oraz w materiałach prasowych informujących o nagrodzie. Wszelkie opisy i zdjęcia członków Jury użyte w ww. materiałach będą wymagały zgody tychże osób. Rekomendacje i opinie członków Jury mogą być zamieszczone przez sekretarza Fundacji w materiałach prasowych, szczególnie na stronach internetowych i raporcie rocznym Fundacji. Częstotliwość i format tych materiałów będzie każdorazowo uzgodniony z sekretarzem.

 1. Posiedzenie i głosowanie Jury

4.1.   Na posiedzeniu winni być obecni wszyscy członkowie Jury. W przypadku nieobecności jednego z członków, decyzję podejmują pozostali. Członek Jury, który z przyczyn obiektywnych nie może wziąć udziału w posiedzeniu przesyła swój głos z ewentualnym do niego komentarzem do sekretarza Fundacji droga mailową na 2 dni przed posiedzeniem albo listem poleconym najdalej na 14 przed posiedzeniem.

4.2.   Sekretarz Fundacji przyjmuje rolę sekretarza Jury (bez prawa głosu). Prezes Zarządu Fundacji może brać udział w posiedzeniu Jury bez prawa głosu.

4.3.   Zwycięzca zostaje wybrany zwykłą większością głosów.

4.4.   W przypadku równego rozkładu głosów przeważa głos Przewodniczącego.

Uroczystość wręczenia Nagrody Identitas

 1. Miejsce, termin oraz przebieg uroczystości jest ustalany przez zarząd Fundacji po konsultacji z Jury.

2.      Zarząd Fundacji ma obowiązek poinformować Jury oraz nominowanych o terminie, miejscu oraz przebiegu uroczystości, nie później niż 14 dni przed wybraną datą uroczystości.