Regulamin nagrody

Regulamin Nagrody Identitas

 

Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu Nagrody Identitas jest Fundacja Identitas.
 2. Nagroda Identitas przyznawana jest corocznie najlepszej książce poprzedniego roku. Nagroda może być przyznana jedynie książce, której pierwsza publikacja nastąpiła między 1 stycznia  roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania nagrody oraz 31 stycznia roku kalendarzowego, w którym przyznawana jest nagroda. Wręczenie nagrody następuje jesienią.
 3. Przyznawane są dwie nagrody główne w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej oraz w obszarze historii. Nagrody główne stanowią statuetka Nagrody Identitas oraz kwota określona corocznie przez zarząd Fundacji.
 4. Jury może przyznać do trzech nagród dodatkowych, w tym jedną za dzieło na nośniku innym niż tradycyjny druk. Nagrody specjalne stanowią dyplomy Nagrody Identitas oraz kwota określona corocznie przez zarząd Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji ogłasza kwoty dla nagród głównych wraz z ogłoszeniem o otwarciu konkursu.
 6. Jury może odstąpić od przyznawania nagród specjalnych.

 

Zgłoszenia

 1. Dzieła mogą zgłaszać wydawnictwa, autorzy, profesorowie nauk humanistycznych oraz redaktorzy naczelni tytułów naukowych, kulturalnych, politycznych
  i społecznych oraz zarząd Fundacji.
 2. Zgłaszać można jedynie prace oryginalne autorów żyjących i publikujących w języku polskim. Prace zbiorowe oraz wznowienia nie będą rozpatrywane.
 3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane dzieła pracowników Fundacji, członków Jury i członków zarządu Fundacji. Ograniczenia te obowiązują także przez okres 2 lat od daty ustania pełnienia funkcji wymienionych wyżej osób.
 4. Po zgłoszeniu, nie można wycofać już dzieła.
 5. Termin zgłaszania dzieł corocznie ogłasza Fundacja. Zgłoszenia po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Zgłoszenia winny być kierowane na adres: Fundacja Identitas, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, z dopiskiem „Zgłoszenie do Nagrody Identitas”.
 7. Zgłoszenie powinno zawierać dwa egzemplarze dzieła, imię i nazwisko autora, tytuł, wydawcę,  rok wydania oraz dane kontaktowe i podpis zgłaszającego.

 

Przebieg konkursu

 1. Etap pierwszy
  Najpóźniej na dwa tygodnie przed datą przyznania nagród ogłaszane są nominacje, których nie może być więcej niż czternaście.
  W żadnym z obydwu obszarów liczba nominacji nie może przekroczyć siedmiu. Każdy członek Jury ma prawo nominowania do pięciu pozycji spośród prawidłowo zgłoszonych dzieł. W wypadku równej liczby głosów decyzję podejmuje Przewodniczący odpowiedzialny za dany obszar kompetencyjny.
 2. Etap drugi
  Zwycięzca konkursu zostaje wybrany zwykłą większością głosów członków Jury należących do grupy odpowiedzialnej za dany obszar, którzy oddają głosy tylko w ramach swoich obszarów kompetencyjnych. W przypadku równego rozkładu głosów przeważa głos współprzewodniczącego odpowiedzialnego za obszar, w którym zaszła równość głosów.

Jury podejmuje i przekazuje zarządowi Fundacji decyzję o przyznanych nagrodach na dzień przed uroczystością wręczenia Nagrody Identitas.

Kalendarz nominacji i wręczenia Nagrody Identitas ustala zarząd Fundacji po konsultacji ze współprzewodniczącymi Jury. Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania całkowitej tajemnicy, co do nominacji i laureatów nagród aż do momentu ich publicznego ogłoszenia.

 

Jury

 1. Wybór i liczebność

1.1.   Członków Jury powołuje prezes Fundacji.

1.2.   Jury będzie składać się z minimalnie 6, a maksymalnie z 14 osób. Zarząd Fundacji zaproponuje objęcie stanowiska Współprzewodniczącego dwóm członkom Jury. Jeden z nich odpowiedzialny będzie za obszar humanistyki i literatury pięknej, drugi zaś za obszar historii.

1.3.   Współprzewodniczących Jury wybiera w pierwszym roku prezes Fundacji, a w kolejnych kadencjach członkowie Jury danej edycji Nagrody Identitas.

 1. Kadencja, zmiany składu Jury

2.1.   Członek Jury pełni swą funkcję przez okres maksymalnie 3 lat.

2.2.   Członek Jury nie może zostać powołany do składu Jury po 6-letnim okresie członkostwa. Po przerwie nie krótszej niż 2 lata może być powołany ponownie.

2.3.   Członek Jury może zostać odwołany, jeśli nie dopełni swoich obowiązków, albo naruszy regulamin Nagrody Identitas lub statut Fundacji. Odwołanie obowiązuje, gdy głosuje za jego przyjęciem nie mniej niż połowa członków Jury oraz – jednocześnie – zgadza się na nie prezes Fundacji. Wniosek o odwołanie może złożyć członek Jury lub członek zarządu Fundacji.

2.4.   Członkostwo w Jury ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez członka Jury, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci.

 1. Prawa i obowiązki członków Jury

3.1.   Członkowie Jury nie otrzymują wynagrodzenia pieniężnego z tytułu udziału w pracach Jury.

3.2.   Kalendarz nominacji i wręczenia Nagrody Identitas ustala zarząd Fundacji po konsultacji ze współprzewodniczącymi Jury. Jury nominuje nie więcej niż 14 dzieł do nagrody, nie później niż na dwa tygodnie przed jej wręczeniem. Nominacje odbywają się na podstawie zgłoszonych tytułów. Członkowie Jury mogą przesyłać sekretarzowi Fundacji swoje nominacje za pośrednictwem poczty – listem poleconym lub pocztą elektroniczną.

3.3.   W każdej edycji Nagrody Identitas odbywa się jedno posiedzenie Jury. Członkowie spotykają się dzień przed wręczeniem nagród, kiedy to podejmują decyzję, który/którzy z nominowanych zostanie/zostaną nagrodzony/nagrodzeni. Jury zostaje zawiadomione o posiedzeniu co najmniej miesiąc przed jego datą.

3.4.   Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania całkowitej tajemnicy co do nominacji i laureatów nagród aż do momentu ich publicznego ogłoszenia.

3.5.   Członek Jury nie biorący udziału w posiedzeniu zobowiązany jest do przedstawienia na piśmie swoich propozycji współprzewodniczącemu Jury.

3.6.   Dzieła autorstwa aktualnych członków Jury nie mogą brać udziału w konkursie w okresie ich kadencji.

3.7.   Członkowie Jury będą przedstawieni w materiałach dotyczących Nagrody Identitas, w tym na stronach Fundacji i jej partnerów oraz w materiałach prasowych informujących o nagrodzie. Wszelkie opisy i zdjęcia członków Jury użyte w ww. materiałach będą wymagały zgody tychże osób. Rekomendacje i opinie członków Jury mogą być zamieszczone przez sekretarza Fundacji w materiałach prasowych, szczególnie na stronach internetowych i raporcie rocznym Fundacji. Częstotliwość i format tych materiałów będzie każdorazowo uzgodniony z sekretarzem.

 1. Posiedzenie i głosowanie Jury

4.1.   Na posiedzeniu winni być obecni wszyscy członkowie Jury. W przypadku nieobecności jednego z członków, decyzję podejmują pozostali. Członek Jury, który z przyczyn obiektywnych nie może wziąć udziału w posiedzeniu przesyła swój głos z ewentualnym do niego komentarzem do sekretarza Fundacji droga mailową na 2 dni przed posiedzeniem albo listem poleconym najdalej na 14 przed posiedzeniem.

4.2.   Sekretarz Fundacji przyjmuje rolę sekretarza Jury (bez prawa głosu). Prezes może brać udział w posiedzeniu Jury bez prawa głosu.

4.3.   Zwycięzca zostaje wybrany zwykłą większością głosów grupy odpowiedzialnej za dany obszar, to jest literatury albo historii. Członkowie Jury oddają głosy w ramach swoich obszarów kompetencyjnych.

4.4.   W przypadku równego rozkładu głosów przeważa głos współprzewodniczącego odpowiedzialnego za obszar, w którym zaszła równość głosów.

 

Uroczystość wręczenia Nagrody Identitas

 1. Miejsce, termin oraz przebieg uroczystości jest ustalany przez zarząd Fundacji po konsultacji ze współprzewodniczącymi Jury.
 2. Zarząd Fundacji ma obowiązek poinformować Jury oraz nominowanych o terminie, miejscu oraz przebiegu uroczystości, nie później niż 14 dni przed wybraną datą uroczystości.