Fundacja Identitas ogłasza konkurs stypendialny na rok akademicki 2015/2016

Fundacja Identitas została założona z początkiem 2014 r. z zadaniem wspierania polskich autorów szeroko pojętego obszaru humanistyki, przede wszystkim literatury, a także historii i innych, pokrewnych dziedzin sztuki i nauki kluczowych dla pełniejszego rozwoju polskiej kultury.
Oprócz głównego przedsięwzięcia, jakim jest dla nas Nagroda Identitas zadaniem Fundacji jest wspieranie za pomocą stypendiów, grantów i nagród konkursowych młodych pisarzy, naukowców i studentów działających w obszarze literatury i nauk humanistycznych. Fundacja udziela wparcia finansowego w formie indywidualnych lub projektowych stypendiów i grantów. Ubiegać się o nie mogą studenci III, IV i V-go roku studiów oraz doktoranci. Prace składających wniosek o stypendium lub grant winny dotyczyć obszaru przyznawanych Nagród Identitas : szeroko pojętego obszaru humanistyki, ze szczególnych uwzględnieniem literatury, historii, historii sztuki i twórczości dotyczącej tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej, religijnej, czy grupowej.
Zarząd Fundacji, po zapoznaniu się z opiniami ekspertów (literaci, historycy, tłumacze literatury), podejmie decyzję o przyznaniu od jednego, do dziesięciu stypendiów, z których każde wyniesie od 3000 PLN do 20 000 PLN.
O stypendium ubiegać się mogą studenci trzeciego, czwartego oraz piątego roku kierunków humanistycznych oraz doktoranci uczelni humanistycznych. Zgłaszany projekt pisarski, badawczy lub naukowy, musi być realizowany samodzielnie.
Zgłaszane prace powinny zawierać:
– streszczenie projektu (nie więcej niż 4 strony formatu A4)
– opinię oiekuna naukowego, lub osoby posiadającej co najmniej tytuł doktora,
w dziedzinie, której dotyczy projekt
– średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów studiów (druk z uczelni lub podpisane ksero stron indeksu)
– dodatkowo potwierdzenie ewentualnej działalności w kołach lub towarzystwach naukowych, a także ksero/skan innych otrzymanych nagród czy stypendiów.
Projekty można zgłaszać do 30 marca 2016 r.

Ogłoszenie wyników odbędzie się nie później niż 11 maja 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym Regulaminem stypendiów na naszej stronie internetowej.