REGULAMIN I WARUNKI – „BEZ MASKI. WARSZTATY W ARKTYCE”

Regulamin Nagrody Specjalnej Identitas 2021-2022
i Warunki zgłaszania autorów

Informacje ogólne
 
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Identitas (KRS nr 508872).
2. Nagroda Identitas 2021-2022 przyznana zostanie polskim autorom, którzy na dzień 1 września 2021 roku nie przekroczyli 41 roku życia, ukończyli 25 rok życia i opublikowali w języku polskim jako oryginalnym co najmniej jedno dzieło z obszaru humanistyki przekraczające 100 stron znormalizowanego tekstu albo 20 stron w wypadku poezji. O przyznaniu obydwu elementów Nagrody zdecyduje zespół złożony z Ekspertów Nagrody Identitas 2021-22 oraz członka zarządu Fundacji (niżej: “Zespół”).
3. Nagrodę Identitas stanowią a) nominacja do udziału w warsztatach twórczych dla maksymalnie sześciu osób (dalej: “Warsztaty”) oraz b) Nagroda Identitas 2021: statuetka projektu studia NoArt i nagroda finansowa. Budżet nagrody może maksymalnie osiągnąć sumę 30 000 zł.
 
Zgłoszenia
 
1. Dzieła mogą zgłaszać działające na terenie RP wydawnictwa, piszący w języku polskim autorzy, pracownicy naukowi uczelni, redaktorzy naczelni czasopism i programów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych, organizacje pozarządowe działające w sferze kultury oraz zarząd Fundacji. Autorzy mogą zgłaszać swoje osobiste kandydatury już opublikowanych dzieł. Każde zgłoszenie winno zawierać pisemną, szczegółową zgodę zgłaszanego autora na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przez Fundację i jej partnerów edycji Nagrody i naboru kandydatów oraz na użycie jego/jej imienia i nazwiska oraz fotografii (wizerunku) w działaniach Fundacji związanych z akcją informacyjną dotyczącą tegorocznej edycji, a także zobowiązanie autora do uczestnictwa w warsztatach w wypadku zakwalifikowania go przez Zespół.
2. Do konkursu nie mogą być zgłoszone dzieła pracowników Fundacji, członków Zespołu kwalifikującego do tegorocznej edycji i członków zarządu Fundacji. Ograniczenia te obowiązują także przez okres 2 lat od daty ustania pełnienia funkcji wymienionych wyżej osób.
3. Po zgłoszeniu kandydatury autora nie można jej wycofać.
4. Termin zgłaszania autorów do tegorocznej edycji Nagrody Specjalnej Identitas upływa 8 października 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).
5. Fundacja nie odpowiada za zgłoszenia, które nie wpłyną w terminie z przyczyn niezależnych od Fundacji. Rekomendujemy wysyłkę pocztą poleconą.
6. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Zgłoszenia winny być kierowane wyłącznie na adres: Fundacja Identitas, Krzysztof Wende, Dembego 3a/9, 02-796 Warszawa, z dopiskiem „ZGŁOSZENIE DO NAGRODY IDENTITAS”.
8. Zgłoszenie powinno zawierać cztery egzemplarze dzieła zgłaszanego autora, imię i nazwisko autora, tytuł/y jego prac, rok wydania, opinię wspierającą zgłoszenie ze strony recenzenta, naukowca, krytyka, twórcy z obszaru humanistyki albo wydawcy oraz dane kontaktowe i podpisy zgłaszających, a także wymienione w punkcie 1. powyżej zgodę i zobowiązanie autora.
9. Na związane ze zgłoszeniem pytania odpowiadamy drogą mailową (biuro@identitas.pl)
 
Przebieg konkursu
 
1. Najpóźniej 5 września 2021 r. Fundacja rozpocznie akcję informacyjną dotyczącą sposobu i warunków zgłaszania, charakteru nagrody i kolejnych etapów konkursu, w tym o terminie zgłaszania autorów do tegorocznej edycji Nagrody Identitas.
2. Każdy członek Zespołu ma prawo zaproponowania do pięciu autorów spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur.
3. Zespół wybiera i ogłasza sześć nominacji do Nagrody równoznacznych z kandydaturami zakwalifikowanymi do Warsztatów (pierwszy element Nagrody) 17 grudnia  2021 roku, a także, w ustalonym przez Zarząd Fundacji terminie ogłasza laureata/ów Nagrody Identitas 2022-23 i informuje o wysokości nagrody finansowej (drugi element Nagrody). 
4. Wysokość sum stypendium (lub stypendiów) ustala zarząd Fundacji na wniosek Zespołu.
5. W wypadku rezygnacji którejkolwiek z sześciu nagrodzonych udziałem w Warsztatach osób, Zespół zaproponuje udział w nich autorowi , który w głosowaniu zajął najwyższe poza szóstką ogłoszonych kwalifikacji miejsce.
6. Członkowie Zespołu są zobowiązani do zachowania całkowitej tajemnicy co do wszystkich szczegółów dotyczących procesu wyboru kandydatur i przyznania nagród.
 
Warsztaty i Uroczystość wręczenia Nagrody Identitas 2021-22
 
1. Trwające od 7 do 9 dni Warsztaty odbędą się zimą 2021/2022 w ośrodku na arktycznej wyspie Uloya.
2. Zarząd Fundacji ma obowiązek poinformować zakwalifikowanych autorów o szczegółach przejazdu i udziału w Warsztatach nie później niż na 30 dni przed data rozpoczęcia Warsztatów. Zarząd ma prawo zmienić termin i miejsce Warsztatów będąc jednocześnie zobowiązanym do poinformowania o takim fakcie uczestników na co najmniej 10 dni przez planowaną datą.
3. Ogłoszenie decyzji o przyznaniu Nagrody lub Nagród Identitas  nastąpi nie wcześniej niż 30 grudnia 2021 i nie później niż 30 kwietnia 2022 roku.
 
Cele Identitas
 
Niezależnie od szybko postępujących zmian cywilizacyjnych w Europie, wciąż pierwszorzędną rolę w dyskusjach liderów opinii odgrywają literatura i piśmiennictwo historyczne i filozoficzne. Uważamy, że polski głos w debacie kulturowej, cywilizacyjnej, historycznej, jak również szerzej, w debacie światopoglądowej, w której doświadczenia poszczególnych państw i narodów odgrywają bardzo istotną rolę, nie jest dziś wystarczająco słyszalny. W tym samym czasie na bardzo wysokim poziomie – naukowym, organizacyjnym, finansowym i medialnym – realizowana jest aktywność w obszarze polityki kulturotwórczej, światopoglądowej i historycznej kilku dużych, „historycznych” narodów europejskich. Zróżnicowany, polski udział w tym obszarze jest dużo skromniejszy niż predestynowałyby go do tego polska kultura i historia, wcześniejsze i obecne dokonania w obszarze humanistyki i miejsce Polski w Europie. Niedostatek ten jest szczególnie widoczny na tle rozmachu promocji intelektualnej dużych państw europejskich. Wielka część współczesnych prac polskich autorów nie jest twórczością hermetyczną. Zasługują one na więcej uwagi i wsparcia, tak ze strony powołanych do tego instytucji publicznych, jak i ze strony przedsięwzięć finansowanych prywatnie, tak ważnych w wielu „starych” krajach Europy, a tak wciąż nielicznych w Polsce.
Po zawirowaniach historycznych ostatnich stu lat Polska potrzebuje refleksji na temat tożsamości. Tożsamości narodowej, kulturowej, etnicznej, grupowej, lokalnej czy indywidualnej tożsamości twórców; refleksji na temat jej ewolucji w coraz bardziej zróżnicowanych przejawach. Literatura i piśmiennictwo historyczne w oczywisty sposób na tę refleksję wpływają. Głębokość i jakość tego wpływu będą miały wielkie znaczenie dla kształtowania świadomości i doceniania wagi tożsamości, a refleksja nad nią wydaje się być istotnym warunkiem dla ukształtowania poglądów na zmiany społeczne, kulturowe i procesy integracyjne zachodzące na Kontynencie.
 
Bez wątpienia wyzwaniem dla Zespołu jest różnorodność kryteriów, jak należy stosować do oceny dzieł literackich i historycznych. 
Jeśli chodzi o dzieła historyczne nie przewiduje się żadnych ograniczeń co do epok historycznych, regionów geograficznych czy poszczególnych obszarów badań. Będą brane pod uwagę zarówno prace naukowe, jak i popularno-naukowe oraz eseje. 
  Ich jakość oceniana będzie według takich zasad, jak:
– obiektywny poziom naukowy dzieła,
– wartość edukacyjna,
– wpływ na bieżącą dyskusję publiczną,
– realizowanie celów ważnych z punktu widzenia kształtowania opinii publicznej w Polsce i za granicą w kwestiach kluczowych dla polskich racji,
– wzmocnienie i pobudzenie refleksji i dyskusji w zakresie pojmowania i definiowania tożsamości – narodowej, kulturowej, grupowej, etnicznej czy lokalnej – w oparciu o historycznie zbadane i opisane wydarzenia, zjawiska i dylematy.
 
Cele Identitas w obszarze humanistyki i literatury pięknej wymagają, rzecz jasna, zastosowania innego rodzaju kryteriów i w wielu obszarach odmiennej refleksji.
Odnosząc się do badania okresów literackich, zachodzących między nimi ciągłości oraz związków między fenomenami poszczególnych okresów Włodzimierz Bolecki stwierdził między innymi, że „nie możemy sobie pozwolić, tak jak badacze w naukach ścisłych i eksperymentalnych, żeby „zresetować” wszystko, co było do tej pory i pójść w zupełnie innym kierunku, ponieważ nasze myślenie, my sami, nasze kategorie, nasza umiejętność stawiania pytań i dostrzegania zjawisk, którymi chcemy się zajmować, są wynikiem historii. Dlatego ciągłość jest czymś, z czym musimy obchodzić się z niezwykłą troską, po prostu powinniśmy ją pielęgnować. To wcale nie oznacza, że jesteśmy zobligowani do zajmowania się tymi samymi tematami, stosowania tych samych sposobów opisu i przyjmowania analogicznych modeli rozumienia, jak nasi poprzednicy. Wręcz przeciwnie, w nauce liczy się tylko to, co oryginalne i nowe, ale żeby coś okazało się oryginalne, musi wcześniej wyraźnie zaznaczyć swoją odrębność od tego, co było wcześniej”.
Wydaje się nam, że ciągłość kulturowa, tak poważnie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej zachwiana, także wymaga troski. Literatura jest jednym z najważniejszych, najbardziej zróżnicowanych i wysublimowanych fundamentów tej ciągłości, nawet jeśli już nie jest najbardziej masowym. Jednocześnie prace z obszaru szeroko rozumianej humanistyki, począwszy od literatury pięknej, a skończywszy na literaturze faktu i reportażu bywają często nośnikami nowości, oryginalności tak w trendach literackich, jak i szerzej, w opisie pojmowania rzeczywistości i zachodzących w niej zmian.
 
Zróżnicowanie światopoglądowe nowych dzieł w obszarze humanistyki i literatury pięknej wspomaga w stały, nierzadko daleki od uproszczeń sposób debatę w ważnych kwestiach życia publicznego, a także dotyka najtrudniejszych dylematów w życiu jednostek. Podobnie jak prace historyczne, dzieła z obszaru humanistyki i literatury pięknej mogą wywierać duży wpływ na refleksję o tożsamości, począwszy od indywidualnej, a na kulturowej i narodowej skończywszy.
Kryteria oceny zgłoszonych dzieł i autorów sprowadzają się na tym polu do kilku głównych zasad:
– poziom literacki dzieła,
– waga, oryginalność lub innowacyjność tematyki lub formy, 
– wpływ na bieżącą dyskusję publiczną, 
– wzmacnianie i pobudzanie dyskusji i refleksji w pojmowaniu i definiowaniu tożsamości.