Regulamin Nagrody Identitas 2022 – 2023

I Warunki zgłaszania autorów

Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Identitas (KRS nr 508872).
2. Nagroda Identitas 2022-2023 przyznana zostanie polskim autorom, którzy na dzień 5 października 2022 roku nie przekroczyli 41 roku życia i opublikowali w ciągu ostatnich 5 lat w języku polskim jako oryginalnym co najmniej jedno dzieło z obszaru literatury przekraczające 100 stron znormalizowanego tekstu albo 20 stron w wypadku poezji. O przyznaniu Nagrody zdecyduje jury Nagrody Identitas.
3. Nagrodę Identitas (Nagroda Główna) stanowią a) nominacja do udziału w warsztatach twórczych dla maksymalnie sześciu osób (dalej: “Warsztaty”) oraz b) Nagroda Identitas 2022: statuetka projektu studia NoArt i nagroda finansowa. Budżet nagrody może maksymalnie osiągnąć sumę 30 000 zł.
Jury może przyznać do dwóch Wyróżnień Identitas.

Zgłoszenia

1. Dzieła mogą zgłaszać działające na terenie RP wydawnictwa, piszący w języku polskim autorzy, pracownicy naukowi uczelni, redaktorzy naczelni czasopism i programów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych, organizacje pozarządowe działające w sferze kultury oraz zarząd Fundacji. Autorzy mogą zgłaszać swoje osobiste kandydatury już opublikowanych dzieł. Każde zgłoszenie winno zawierać pisemną, szczegółową zgodę zgłaszanego autora na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przez Fundację i jej partnerów edycji Nagrody i naboru kandydatów oraz na użycie jego/jej imienia i nazwiska oraz fotografii (wizerunku) w działaniach Fundacji związanych z akcją informacyjną dotyczącą tegorocznej edycji.
2. Do konkursu nie mogą być zgłoszone dzieła pracowników Fundacji, członków jury do tegorocznej edycji i członków zarządu Fundacji.
3. Termin zgłaszania autorów do tegorocznej edycji Nagrody Specjalnej Identitas upływa 12 grudnia 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego).
4. Fundacja nie odpowiada za zgłoszenia, które nie wpłyną w terminie z przyczyn niezależnych od Fundacji. Rekomendujemy wysyłkę pocztą poleconą.
5. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zgłoszenia winny być kierowane wyłącznie na adres: Fundacja Identitas, Krzysztof Wende, ul. Belgradzka 8/29, 02-793 Warszawa, z dopiskiem „ZGŁOSZENIE DO NAGRODY IDENTITAS”. W razie problemów z przesyłką, prosimy o pisanie na adres email fundacji (biuro@identitas.pl).
7. Zgłoszenie powinno zawierać dwa egzemplarze dzieła zgłaszanego autora, imię i nazwisko autora, tytuł/y jego prac/y, rok wydania, opinię wspierającą zgłoszenie ze strony recenzenta, naukowca, krytyka, twórcy z obszaru humanistyki albo wydawcy oraz dane kontaktowe i podpisy zgłaszających, a także wymienione w punkcie 1. powyżej zgodę i zobowiązanie autora.
8. Na związane ze zgłoszeniem pytania odpowiadamy drogą mailową (biuro@identitas.pl).

Przebieg konkursu

1. Najpóźniej 7.10.2022 r. Fundacja rozpocznie akcję informacyjną dotyczącą sposobu i warunków zgłaszania, charakteru nagrody i kolejnych etapów konkursu, w tym o terminie zgłaszania autorów do tegorocznej edycji Nagrody Identitas.
2. Każdy członek jury ma prawo zaproponowania do pięciu autorów spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur.
3. Jury wybiera i ogłasza sześć nominacji do Nagrody równoznacznych z kandydaturami zakwalifikowanymi do Warsztatów, a także, w ustalonym przez Zarząd Fundacji terminie, ogłasza laureata/ów Nagrody Identitas 2022-23 i informuje o wysokości nagrody finansowej.
4. Wysokość sum nagród ustala zarząd Fundacji na wniosek jury.
5. W wypadku rezygnacji którejkolwiek z sześciu nagrodzonych udziałem w Warsztatach osób, jury zaproponuje udział w nich autorowi, który w głosowaniu zajął najwyższe poza szóstką ogłoszonych kwalifikacji miejsce.
6. Członkowie jury są zobowiązani do zachowania całkowitej tajemnicy co do wszystkich szczegółów dotyczących procesu wyboru kandydatur i przyznania nagród.

Warsztaty i Uroczystość wręczenia Nagrody Identitas 2022-23

1. Trwające od 7 do 9 dni Warsztaty odbędą się w dniach 24.09.23 – 1.10.23 w ośrodku na arktycznej wyspie Uloya.
2. Zarząd Fundacji ma obowiązek poinformować zakwalifikowanych autorów o szczegółach przejazdu i udziału w Warsztatach nie później niż na 30 dni przed data rozpoczęcia Warsztatów. Zarząd ma prawo zmienić termin i miejsce Warsztatów będąc jednocześnie zobowiązanym do poinformowania o takim fakcie uczestników na co najmniej 10 dni przez planowaną datą.
3. Ogłoszenie decyzji o przyznaniu Nagrody nastąpi nie wcześniej niż 27.09.23 i nie później niż 2.10.23.

Kryteria oceny zgłoszonych dzieł sprowadzają się do kilku głównych zasad. Jury ocenia poziom literacki dzieła – jego inwencję, nowatorstwo, odwagę i mistrzostwo w operowaniu słowem. Równie istotne jest jednak dla nas kryterium tematyczne: jury szczególnie interesują utwory i autorzy, którzy podejmują krytycznie kwestie trwania, zachowywania, konstruowania lub demontażu tożsamości zbiorowych we współczesnym świecie.

Nasze tożsamości zbiorowe rozwinęły się przede wszystkim dzięki oparciu na fundamencie kultury europejskiej, innymi słowy, kultury Zachodu, w szerokim tego słowa znaczeniu. Wyjątkowe jej cechy i wytworzona dziękim nim siła napędowa pchnęły Zachód ku cywilizacji, ale także ku ekspansji. Moc tę – na ile ona jeszcze istnieje? – Rémi Brague nazywa „rzymską”.

W ocenie tego wybitnego myśliciela społeczeństwo projektowane przez współczesnych filozofów stało się rzeczywistością, a obecność jego mocnych stron — technologia czyniąca życie wygodniejszym i dłuższym, większa sprawiedliwość w życiu społecznym — jest bezsporna; jednak podobnie ma się rzecz z jego wadami.
„Czy społeczeństwa, które kształtuje marsz postępu, są w stanie nieść życie do przodu w najbardziej podstawowym sensie? Czy chcą i czy powinny trwać?” – pyta Brague.

Zagadnienie tożsamości, zarówno indywidualnej, jak zbiorowej, znalazło się w centrum debaty. Coraz częściej przy tym podejmowane są wysiłki konstruowania nowych tożsamości, często stojące w sprzeczności z zasadniczymi elementami naszej tożsamości zbiorowej. Chcielibyśmy wspierać kompetentne i interesujące wypowiedzi o tych procesach i wyzwaniach”.